About

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของเรา

บริษัท ยูไนเต็ดอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด (ยูไอจี)

บริษัท ยูไนเต็ดอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด (ยูไอจี) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2528 เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่ม
นักลงทุนชาวไต้หวัน และนักลงทุนชาวไทย นำโดย คุณพิพัฒน์ หวังพิชิต (มร.วาย.ซี.หวาง) เป็นผู้นำในการบุกเบิกทางด้านก๊าซอุตสาหกรรมในประเทศไทย

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 40 ปี ในธุรกิจประเภทนี้ ปัจจุบัน ยูไอจี เป็นผู้นำทางด้านธุรกิจก๊าซอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ หลายชนิด รวมทั้งเป็นผู้
นำเข้าท่อสำหรับบรรจุก๊าซออกซิเจนและก๊าซอะเซทิลีนรายใหญ่ของประเทศ โรงงานบรรจุและจำหน่ายก๊าซ ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมกิโลเมตร ที่ 25.5 ถนนบางนา – ตราด อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ นอกจากทำการบรรจุก๊าซออกซิเจน ไนโตรเจน อาร์กอนคาร์ บอนไดออกไซด์แล้ว ยังจำหน่ายก๊าซอะเซทิลีน ไฮโดรเจน ฮีเลี่ยม ก๊าซผสมต่าง ๆ ตลอดจนก๊าซชนิดพิเศษที่มีความบริสุทธิ์สูง

ในปี พ.ศ. 2556 ได้ขยายสาขาไปยังจังหวัดระยอง และในปี พ.ศ. 2561 สาขาระยองได้เพิ่มโรงผลิตก๊าซไนทรัสออกไซด์ขึ้นใหม่

Founded in 1985, United Industrial Gases Co.,Ltd. (UIG) is a joint venture of several Taiwan and Thai investors led by Mr.Phiphat Wangphichit (Y.C.Hunag) a pioneer in the Thai Industrial Gases. With more than 40 Years of experience in this industrial sector. Today UIG is One of the Leading Industrial Gases Companies in Thailand. We are also a major importer of seamless Oxygen and Acetylene Cylinders. Our sales office and Filling Station located in the Industrial Estate K.M.25.5 Bangna-Trad Road, Samutprakarn. Apart from the atmospheric gases of Oxygen, Nitrogen, Argon and Carbondioxide we also supply Acetylene, Hydrogen, Helium, Mixer gas and other high purity specialty gases In year 2013 , UIG has expanded new branch in Rayong to increase survice. and also in 2018 start to operate Nitrous oxide plant

Vision

เป็นหนึ่งในผู้นำ SME ที่จะเป็นผู้ผลิต บรรจุ จำหน่าย และให้บริการก๊าซอุตสาหกรรมและทางการแพทย์ รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล
ตลอดจนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากสินค้าและบริการ.

Mission

1. สร้างตราสินค้าให้เป็นที่น่าเชื่อถือในเรื่องของคุณภาพ และมาตรฐาน
2. มุ่งเน้นการบริการที่ครบวงจร
3. สร้างทีมฝ่ายขายและจัดส่งที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
4. วางระบบบริการหลังการขายให้มีมาตรฐาน
5. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายคุณภาพ

ตามที่บริษัท ยูไนเต็ดอินดัสเตรียลแก๊ส มีนโยบายในการขอการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ทางบริษัท จึงได้กำหนด นโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์ของนโยบาย โดยมีเนื้อหา ดังต่อไปนี้

‘‘มุ่งเน้นคุณภาพผลิตภัณฑ์ ลดต้นทุนในการผลิต และส่งมอบตรงต่อเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุด พร้อมนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 มาปฏิบัติ ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง’’

นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัท ยูไนเต็ดอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด มุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยยึดมั่นตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท และในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ บริษัทจะนำระบบและการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามาดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มความสามารถ ตามแนวทางต่อไปนี้

1. ปกป้องสิ่งแวดล้อมและป้องกันมลพิษที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
2. ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมกับการทำงาน
3. ควบคุมการใช้พลังงาน และทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
5. ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
นโยบายสิ่งแวดล้อมนี้ นำไปจัดตั้งวัตถุประสงค์เป้าหมาย และดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง สม่ำเสมอ

นโยบายด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ

บริษัท ยูไนเต็ดอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน บริษัทฯ จึงได้มีการกำหนด นโยบายด้านความปลอดภัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยโดยยึดถือกฎหมายเป็นมาตรฐานขั้นต่ำสุดในการปฏิบัติ
2. บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน ทุกระดับ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในการปฏิบัติงาน
3. บริษัทฯ จะส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานได้รับความรู้ด้านความปลอดภัยต่าง ๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
4. บริษัทฯ จะสนับสนุนทรัพยากรด้านความปลอดภัย ในการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
5. บริษัทฯ จะตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกัน และประเมินความเสี่ยงของอันตราย เพื่อให้การป้องกันแก้ไขมีประสิทธิผล
6. บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัท ดังนั้นความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจึงเป็นนโยบายของบริษัท
7. บริษัทฯ จะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัยให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

CERTIFICATE

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่จำหน่ายภายใต้ชื่อ “ UIG ” ได้ตระหนักและให้ความสำคัญใน ด้าน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยผลิตและบรรจุด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ภายใต้โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบ ISO 9001 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

สำนักงานใหญ่

เอกสารการรับรองของสำนักงานใหญ่

สาขาระยอง

เอกสารการรับรองของสาขาระยอง